[1]
sirikun, chaiyan และ แซมสีม่วง เ. 2021. การพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2021), 8.