[1]
วิจิตรธนสาร แ., เอี้ยวรัตนวดี ณ. และ อบแพทย์ อ. 2021. การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2021), 10.