[1]
เพ็ชรพันธ์ ก. และ สุวลักษณ์ ร. 2021. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (มิ.ย. 2021), 6.