[1]
กองแก้ว ศ., ชารี ส., สิทธิกูล ป., ทองสร้อย บ. และ ผลโพธิ์ ก. 2021. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2021), 7.