[1]
พันธ์ภัทรชัย เ. และ สาลี ณ. 2021. ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ส.ค. 2021), 8.