[1]
ริยะนา ส., ริยะนา น., ไชยชนะ ธ., ดุษฎี ณ., อัศวราชันย์ ฤ., ตันติกุล เ. และ ชัยยา ท. 2021. ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems based on Thermosiphon Systems for Households. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ส.ค. 2021), 8.