(1)
กุลมุติวัฒน์ ศ. . การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง. TSAEJ 2020, 26, 7.