(1)
ตาละลักษมณ์ ย.; ฤทธิมา อ. การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ. TSAEJ 2020, 26, 7.