(1)
ปฐวีรัตน์ ศ.; บุพตา ช.; สัญชาตเจตน์ ภ. การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ. TSAEJ 2020, 26, 9.