(1)
ปฐวีรัตน์ ศ.; บุพตา ช.; สัญชาตเจตน์ ภ. การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น. TSAEJ 2020, 26, 10.