(1)
วิจิตรธนสาร แ.; เอี้ยวรัตนวดี ณ.; อบแพทย์ อ. การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP. TSAEJ 2021, 27, 10.