(1)
เพ็ชรพันธ์ ก.; สุวลักษณ์ ร. . การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน. TSAEJ 2021, 27, 6.