(1)
กองแก้ว ศ.; ชารี ส.; สิทธิกูล ป.; ทองสร้อย บ.; ผลโพธิ์ ก. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน. TSAEJ 2021, 27, 7.