(1)
ริยะนา ส.; ริยะนา น.; ไชยชนะ ธ.; ดุษฎี ณ.; อัศวราชันย์ ฤ.; ตันติกุล เ.; ชัยยา ท. ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems Based on Thermosiphon Systems for Households. TSAEJ 2021, 27, 8.