กุลมุติวัฒน์ ศ. . การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 7, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/213781. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.