วรวุฒิ กังหัน,ดิเรก ไชยสิทธิ์,ไตรภพ คนาจันทร์แสง, อภิชาต ศรีประดิษฐ, ทวีศักดิ์ กังหัน. เครื่องคัดแยกเกรดแตงโดยใช้การตรวจวัดน้ำหนักแบบโมอัตโนมัติ: เครื่องคัดแยกเกรดแตงโดยใช้การตรวจวัดน้ำหนักแบบโมอัตโนมัติ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 6, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/217987. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.