ตาละลักษมณ์ ย.; ฤทธิมา อ. การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 7, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/222215. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.