ปฐวีรัตน์ ศ.; บุพตา ช.; สัญชาตเจตน์ ภ. การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 9, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/225130. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.