ปฐวีรัตน์ ศ.; บุพตา ช.; สัญชาตเจตน์ ภ. การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 10, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/225454. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.