เล็กรุ่งเรืองกิจ น.; ธัญภัทรานนท์ ภ. การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 6, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/226362. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.