การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากแกลบในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากกระบวนการผลิตยางแผ่น. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 5, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/232297. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.