เหลี่ยมเคลือบ พ.; อัศวราชันย์ ฤ.; ตันติกุล เ. การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 5, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249360. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.