วิจิตรธนสาร แ.; เอี้ยวรัตนวดี ณ.; อบแพทย์ อ. การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 10, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249508. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.