เพ็ชรพันธ์ ก.; สุวลักษณ์ ร. . การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 6, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249634. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.