กองแก้ว ศ.; ชารี ส.; สิทธิกูล ป.; ทองสร้อย บ.; ผลโพธิ์ ก. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 7, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249652. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.