สีห์โสภณ ช. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 10, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250269. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.