พันธ์ภัทรชัย เ.; สาลี ณ. ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 8, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250953. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.