ริยะนา ส.; ริยะนา น.; ไชยชนะ ธ.; ดุษฎี ณ.; อัศวราชันย์ ฤ.; ตันติกุล เ.; ชัยยา ท. ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems based on Thermosiphon Systems for Households. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 8, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/251238. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.