สายสุนทร ศุภกิตต์, ศิริสุข อาทิตย์, และ แก้วเรือง สุดสายสิน. 2020. “การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/210070.