กุลมุติวัฒน์ ศุภชัย. 2020. “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/213781.