วรวุฒิ กังหัน,ดิเรก ไชยสิทธิ์,ไตรภพ คนาจันทร์แสง, อภิชาต ศรีประดิษฐ, ทวีศักดิ์ กังหัน. 2020. “เครื่องคัดแยกเกรดแตงโดยใช้การตรวจวัดน้ำหนักแบบโมอัตโนมัติ: เครื่องคัดแยกเกรดแตงโดยใช้การตรวจวัดน้ำหนักแบบโมอัตโนมัติ”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):6. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/217987.