ตาละลักษมณ์ ยุทธนา, และ ฤทธิมา อารียา. 2020. “การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/222215.