ปฐวีรัตน์ ศิวลักษณ์, บุพตา ชนิดา, และ สัญชาตเจตน์ ภัทราพร. 2020. “การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/225130.