ปฐวีรัตน์ ศิวลักษณ์, บุพตา ชนิดา, และ สัญชาตเจตน์ ภัทราพร. 2020. “การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):10. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/225454.