เล็กรุ่งเรืองกิจ นงลักษณ์, และ ธัญภัทรานนท์ ภวินท์. 2020. “การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 26 (2):6. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/226362.