เหลี่ยมเคลือบ พนธกร, อัศวราชันย์ ฤทธิชัย, และ ตันติกุล เสมอขวัญ. 2021. “การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):5. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249360.