วิจิตรธนสาร แพรวา, เอี้ยวรัตนวดี ณัฏฐริณีย์, และ อบแพทย์ อนุเผ่า. 2021. “การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):10. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249508.