เพ็ชรพันธ์ กิตติศักดิ์, และ สุวลักษณ์ รัฐพงษ์. 2021. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):6. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249634.