กองแก้ว ศิริเจษฎ์, ชารี สิงห์รัญ, สิทธิกูล ประไพพรรณ, ทองสร้อย บัณฑิต, และ ผลโพธิ์ กฤษณ์. 2021. “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249652.