สีห์โสภณ ชมพูนุท. 2021. “การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):10. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250269.