พันธ์ภัทรชัย เพ็ญวรัตน์, และ สาลี ณัฐธินี. 2021. “ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250953.