ริยะนา สุระพล, ริยะนา นพมาศ, ไชยชนะ ธเนศ, ดุษฎี ณัฐวุฒิ, อัศวราชันย์ ฤทธิชัย, ตันติกุล เสมอขวัญ, และ ชัยยา ทัศนีย์. 2021. “ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems Based on Thermosiphon Systems for Households”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 27 (2):8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/251238.