[1]
กุลมุติวัฒน์ ศ. ., “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 7, ส.ค. 2020.