[1]
ตาละลักษมณ์ ย. และ ฤทธิมา อ., “การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 7, ส.ค. 2020.