[1]
ปฐวีรัตน์ ศ., บุพตา ช., และ สัญชาตเจตน์ ภ., “การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 10, ส.ค. 2020.