[1]
“การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากแกลบในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากกระบวนการผลิตยางแผ่น”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 5, ส.ค. 2020.