[1]
เหลี่ยมเคลือบ พ., อัศวราชันย์ ฤ., และ ตันติกุล เ., “การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 5, มิ.ย. 2021.