[1]
วิจิตรธนสาร แ., เอี้ยวรัตนวดี ณ., และ อบแพทย์ อ., “การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 10, ก.ค. 2021.