[1]
เพ็ชรพันธ์ ก. และ สุวลักษณ์ ร. ., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 6, มิ.ย. 2021.