[1]
กองแก้ว ศ., ชารี ส., สิทธิกูล ป., ทองสร้อย บ., และ ผลโพธิ์ ก., “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 7, ก.ค. 2021.